Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia

27 kwietnia 2016 r. informujemy, iż:

Tożsamość Administratora (ADO)
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Wypożyczalnia oraz sprzedaż bagażników i boxów dachowych ul. Słoneczna 173 a, 05-506, Lesznowola Adres email: p.skomorowski@op.pl


Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych


Nie wyznaczono


Cele przetwarzania oraz podstawa prawna

Pani/ Pana dane będą przetwarzane w celu: dokonania rezerwacji, realizacji zawartej umowy, dochodzenia ewentualnych roszczeń, odszkodowań, udzielania odpowiedzi na Pani/Pana pisma, wnioski i skargi, udzielania odpowiedzi w toczących się postępowaniach.   Podstawą prawną przetwarzania tych danych jest: art. 6 ust. 1 lit. a RODO (zgoda) art. 6 ust. 1 lit. b RODO (realizacja umowy) art. 6 ust. 1 lit. c RODO (realizacja obowiązku prawnego) art. 6 ust. 1 lit. f RODO (realizacja celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora-  prawnie uzasadnionym interesem Administratora jest dochodzenie roszczeń związanych z zawartą umową, w przypadku toczącego się postępowania przez okres trwania postępowania do czasu jego prawomocnego zakończenia oraz czasu przedawnienia roszczeń.

Odbiorcy danych Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być: 1) organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa; 2) inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z ADO przetwarzają dane osobowe dla których administratorem danych osobowych jest ADO, tj. m.in. kancelarie prawne, dostawcy usług IT, biuro rachunkowe.

Okres przechowywania danych Dane będą przechowywane do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów, tj. przez okres 5 lat od zakończenia roku obrachunkowego z zastrzeżeniem, że okres przechowywania danych osobowych może zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jakie mogą mieć związek  z Pani/Pana osobą lub jeżeli przetwarzanie danych osobowych będzie niezbędne dla celowego dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami strony przeciwnej, co stanowi prawnie usprawiedliwiony interes administratora danych. Jeśli wyraził/a Pani/Pana zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych– Pani/Pana dane będą przetwarzane przez okres wskazany w zgodzie lub do momentu odwołania zgody z zastrzeżeniem, że okres przechowywania danych osobowych może zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jakie mogą mieć związek  z Pani/Pana osobą lub jeżeli przetwarzanie danych osobowych będzie niezbędne dla celowego dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami strony przeciwnej, co stanowi prawnie usprawiedliwiony interes administratora danych.

Pani/ Pana prawa

W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu, po spełnieniu określonych w RODO przesłanek, następujące uprawnienia: prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych;prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym);prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych;prawo do przenoszenia danych;   prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych.prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem.


Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu przez ADO Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych. (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).  Informacja o wymogach ustawowych podania danych

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji umowy.  


Zautomatyzowane przetwarzanie

Pani/Pana dane będą podlegały zautomatyzowanemu przetwarzaniu.